VODA

Voda je jedinou látkou na zemi, která existuje ve třech skupenství. Pevném (led, sníh), kapalném (pozemní a podzemní voda) a plynném (pára a mlha).

Hustota vody se při mínusových teplotách zvyšuje a při plusových teplotách snižuje. U jakékoliv kapalné látky je tomu naopak.

Pro člověka je společně se vzduchem tím absolutně nejdůležitějším, protože on sám je zhruba 70% voda.

Voda je největším přenoscem dat a informací.

Od pramene přímo k Vám

ručně stáčená živá voda


PŘÍRODNÍ STRUKTUROVANÁ VODA

Není-li tělo dobře hydratované, tedy zavodněné, nemohou jeho buňky dobře fungovat. Nejsou totiž dostatečně pročišťovány. To znamená, že se neodplavují vedlejší produkty látkové výměny, kyseliny a jejich soli a vzniká překyselení organismu.

Tělo dobře zavodňuje měkká, pramenitá, strukturovaná voda vytékající přirozeně z pramenů v mimořádně čistých oblastech. Obsahuje pouze minimum rozpuštěných anorganických látek. Tuto vodu je nejlepší pít bez jakýchkoli přísad a to v její přirozené podobě. Optimální denní spotřeba jsou 2 litry.

Pijeme-li strukturovanou vodu, tělo se rychle čistí, odkyseluje, zbavuje otoků, které vytvořila běžná „hlavně čerstvá kohoutková“ voda neschopná napojit buňky. Zlepšuje se látková výměna, trávení, vylučovánía funkce všech orgánů. Snižuje se tělesná váha, protože mizí otoky a usazené anorganické látky. To má příznivý účinek na klouby, cévy, tkáně a ostatní orgány. Obecně má měkká strukturovaná voda schopnost dobře vstupovat do organické hmoty, proto skvěle působí na pokožku a vnitřní prostředí těla.​​

Vodu vždy skladujte v temnu a suchu!

Rozbor vody Áčko

Rozbor vody Áčko


Bakteriologický rozbor vody Áčko

Datum odběru: 24.6.2024

Analýzu provedlo: Monitoring s.r.o., analytická laboratoř

Dne 01.07.2024

Lab. číslo: 183932

Koliformní bakterie

Jde o skupinu bakterií, které žijí ve střevním traktu teplokrevných živočichů, ale přežívají i v půdě. Jsou-li ve vodě přítomny, lze předpokládat fekální znečištění zdroje vody. V případě upravovaného zdroje vody jsou ukazatelem účinnosti této úpravy a slouží ke kontrole desinfekce vody. Pro pitnou vodu je vyhláškou 252/2005 Sb. vyžadováno 0 KTJ v 100 ml testované vody.

Escherichia coli

Jsou součástí skupiny koliformních bakterií. Žijí v traktu teplokrevných živočichů a jejich přítomnost ve vodě jednoznačně prokazuje fekální znečištění. Nelze však odlišit, zda je původcem znečištění člověk (průsak ze žumpy, kanalizace) nebo zvíře. Pro pitnou vodu je vyhláškou 252/2005 Sb. vyžadováno 0 KTJ v 100 ml testované vody.

Enterokoky

Žijí v traktu teplokrevných živočichů a představují další indikátor fekálního znečištění. Vzhledem k tomu, že ve vodě dlouhodobě nepřežívají, jsou indikátorem čerstvého znečištění. Pro pitnou vodu je vyhláškou 252/2005 Sb. vyžadováno 0 KTJ v 100 ml testované vody.

Počty kolonií při 22°a 36°C

Jde o nespecifické skupiny bakterií, které představují obecný indikátor možného bakteriálního znečištění vody. Jejich zdrojem může být např. průsak kompostu, nebo tlející listí apod. Pro velké, upravované zdroje pitné vody (vodovod, firemní studna sloužící jako zdroj pitné vody)) vyhláška 252/2005 Sb. povoluje max. 200 KTJ v 1 ml vody pro bakterie kultivované při 22 °C a 20 KTJ v 1 ml vody pro bakterie kultivované při 36 °C. Pro vodu z malých nedezinfikovaných zdrojů (např. studny v soukromém vlastnictví) je povolen vyšší obsah těchto bakterií a to 500 KTJ v 1 ml vody pro bakterie kultivované při 22 °C a 100 KTJ v 1 ml pro bakterie kultivované při 36 °C.

Strukturovaná voda (dále SV) je "ŽIVÁ".

Struktura vody je stejně důležitá, jako její složení.

struktura vody

Voda je živá bytost, je to překrásná průhledná žena s dlouhými vlasy. Má obrovskou energii.

Čistá pramenitá strukturovaná voda je energeticky bohatá.

Voda je naše společné bohatství a je životně nutná pro každý živý organismus. Je to základní každodenní prvek života a motor civilizace.

A CO JE TO VLASTNĚ PŘÍRODNÍ STRUKTUROVANÁ VODA?

Dokonalá SV je dešťová voda, která získala potřebnou strukturu prosakováním horninami a vyvěrající v přírodních pramenech. Horniny jsou přírodní filtr dešťové vody, které této vodě dávají strukturu. Naštěstí máme oblasti v ČR, kde můžeme tuto SV pít v té nejvyšší kvalitě v podobě vytékajících pramenů.

Pokud bude voda vytékat přímo ze země, a to bez pomoci jakéhokoliv zařízení (čerpadla), zachováme tím její strukturu. Struktura = uspořádání molekul vody do určitých prostorových forem - klastrů. Čím blíže budou tyto molekuly u sebe, tím snáze budou okamžitě pronikat do našich buněk, tkání.

SV by se měla pít v její přirozené podobě! Pití tvrdé podzemní vody hlavně kohoutkové vody s vysokou vodivostí nad 300 μS/cm je velkou a zásadní chybou pro zdraví člověka! Úplně nejlepší je SV s vodivostí do 200 μS/cm z přírodního pramene (viz tabulka - konduktivita).

Tabulka konduktivity vody

Konduktivita (vodivost)

Ukazatel, který je úměrný množství rozpuštěných anorganických látek (solí) ve vodě. Čím je vodivost nižší, tím je pro lidský organizmus voda vhodnější. Vody s vodivostí vyšší než 300µs/cm nejsou vhodné k dlouhodobému užívání a mohou způsobit i zdravotní potíže.

Voda jako jediná tekutina na této planetě tvoří t základních platonových krystalických struktur:

tetraedr - čtyřstěn

hexaedr - šestistěn

oktaedr - osmistěn

pentagondodekaedr - dvanáctistěn

ikosaedr - dvacetistěn

Voda tvoří rovněž i tzv. posvátnou geometrii vesmíru, ze které je složeno i lidské lo.

Je důležité vypít denně okolo 2 l čisté měkké, pramenité strukturované přírodní VODY bez jakýchkoliv přísad.

Moč by měla být bezbarvá, žlutá svědčí o dehydrataci.

Anorganické látky ve vodě a potravinách je nutné zcela vyloučit - tělo je neumí zpracovat (to umějí pouze rostliny). To, co následuje, je KALCIFIKACE, tzn. že v sobě tělo ukládá neorganické sloučeniny (převážně vápník a hořčík). Výsledek = kameníme, tvrdneme, vápenatíme a ucpáváme se. Tento proces probíhá velmi nenápadně a dlouhodobě. Bohužel, ale 100%.

Používání TVRDÉ PODZEMNÍ VODY poškozuje zdraví!

Vše přírodou živé na povrchu suché země je zásobováno pouze destilovanou vodou, a to vodou dešťovou. Jen „šikovný“ člověk se zásobuje vodou podzemní - jeden z jeho zásadních a tragických omylů. Podzemní vodu najdeme skoro všude (studny, vrty), ale má jednu zásadní chybu - MOC ŠKODÍ! Bohužel se však používá, kde může, což je zoufalá CHYBA.

Nic nenahradí dokonale čistou pramenitou měkkou strukturovanou vodu. Žádný nápoj, káva, čaj, víno, pivo, limonády, minerálky, balené vody, čerstvá kohoutková voda, voda ze studní a vrtů. Každý z těchto nápojů má svůj vlastní program, tělo má ale rovněž své vlastní programy, proto potřebuje základní tekutiny (vodu), která žádné nemá. Vždy tedy záleží na kvalitě vody a její čistotě, protože program jí pak tělo udělí podle své potřeby. Je to jako bych měl něco psát, ale k dispozici mám pouze popsaný papír.

Vzhledem ke způsobu života a kvalitě vody jsou téměř všichni lidé dehydratováni (trpí nedostatkem vody), přitom mohou mít v těle mnoho litrů zbytečné vody, které tělo nemůže využít a nosí ji s sebou jako otok = nadváhu. TÉTO CELOŽIVOTNÍ DEHYDRATACI PŘIPISUJEME VZNIK TÉMĚŘ VŠECH CIVILIZAČNÍCH NEMOCÍ. Jestliže tělo nemůže dát tělo najevo dehydrataci žízní, dává o sobě vědět bolestí a nemocemi. Proto pijeme čistou strukturovanou vodu, která TYTO NEMOCI ÚSPĚŠNĚ LÉČÍ.

KVALITA VODY STÁLE KLESÁ! Ničíme ji ve velkém a pak se divíme, jak jsme sami poničeni.

Kvalitu vody můžeme doma měřit různými způsoby:

 1. Stejná zrna, nebo semena za stejných podmínek zalijeme různou vodou a sledujeme. Která zrna rychleji a lépe klíčí, tam je lepší voda.

 2. Nalít různé typy vod a sledovat, ke které chodí zvířata nejčastěji. Ta, kterou si oblíbí, je kvalitnější.

 3. Železné předměty ve strukturované vodě pomaleji, nebo vůbec nerezivějí.

 4. Čím méně zbytků po sobě voda zanechá, když se odpaří, tím je lepší (měkčí).

VODA MÁ NEUVĚŘITELNOU PAMĚŤ A DOBŘE VÍ, JAK S NÍ ZACHÁZÍME.

Vodu nemůžeme vyhodnocovat pouze z pohledu chemie a mikrobilogie, ale měli bychom brát ve zřetel další faktory, např. kudy tekla (podzemní cesty, místo, kde vyvěrá atd.), kdo ji stáčel, jakou cestou se dostávala ke konečnému spotřebiteli apod. VODA JE TOTIŽ NEJVĚTŠÍM NOSIČEM DAT A INFORMACÍ.

Tabulka “Obsad vody v orgánech”.

Tabulka obsahu vody v orgánech člověka


Množství a procentuální podíly celkového výskytu vody na Zemi


VODA JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRVEK PRO VŠE ŽIVÉ


Voda nemá charakteristiku živého organismu, ale bez vody není života. Voda nevykazuje žádný z těchto životních projevů (Oplodňování - růst - rozmnožování - vylučování). Ale teprve díky vodě jsou všechny tyto prvky možné.

Co vodě umožňuje plnit takovou úlohu:

 • Tím, že se zříká jakékoliv formy, stává se tvořivou substancí pro všechny formy.

 • Tím, že se zříká jakéhokoliv vlastního života, stává se prvotní substancí veškerého života.

 • Tím, že se zříká vlastní fyzické stability, stává se stává se nositelkou všech proměn hmoty.

 • Tím, že se zříká svého vlastního rytmu stává se průvodcem jakéhokoliv rytmu.

VODA NEMÁ ŽÁDNÉ ORGÁNY:

 • Je sama společenským orgánem všeho živého.

 • Orgánem, který zůstává funkční.

 • Nemá zevní rysy života, ale všechny je ztělesňuje. A to funkčně jakožto MOŽNOST - SCHOPNOST - ČINNOST

VODA - pralátka a základ života. Je v nás a všude kolem nás. Často zjevná ale ještě více skrytá v TISÍCI podobách. Plyne ve věcném koloběhu a SKROMNĚ slouží NAŠIM POTŘEBÁM.

VÍR je nejdokonalejší formou utvářivého a proudivého pohybu ve vodě. Je to POHYBOVÁ ODEZVA vody na podmět k proudění bez ohledu na gravitaci.

VODA - ZÁKLAD ŽIVOTNÍCH PROCESŮ

PROMĚŇOVÁNÍ: bez proměňování nemůže daná věc přijmout novou formu. VODA poskytuje možnost obnovy a metamorfózy.

UTVÁŘENÍ NOVÝCH PODOB: nekonečně tvořená fantazie s níž se setkávám u pohybu vody a vodních útvarů, otevírá volný prostor k tomu aby si živé bytosti za pomocí vody utvořili své vlastní podoby.

VYROVNÁVÁNÍ: přijatelné podmínky, které voda zajišťuje, vytvářejí prostor pro život na zemi. Např. VODA v atmosféře chrání před SMRTELNÝM ŽÁREM SLUNCE, tak také před ochlazováním a ztrátou tepla v noci.

Všechna místa v tekutině (VODĚ) se ve vzájemné provázanosti harmonicky ÚČASTNÍ POHYBU - JE TO DOJEM CELISTVOSTI


V odhalování pohybu nebeských těles jsem nehledě k jejich ohromující vzdálenosti schledal méně potíží, než při zkoumání pohybu tekoucí vody, i když k němu dochází před našíma očima.

(GALILEO GALILEI 1564 - 1642)


VODA SE NEJEN ÚČASTNÍ VŠECH ŽIVOTNÍCH PROCESŮ, ALE TEPRVE ONA JE UMOŽŇUJE.


Znovu a znovu zdůrazňuji, že vždy záleželo a bude záležet na kvalitě námi přijímané a používané vody, protože my sami jsme v podstatě složení jen a jen z vody.

(Radovan Dokoupil)